Get Adobe Flash player

Imprezy Masowe

opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego na temat niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej.


Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dni 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( j. t. Dz. U. z 2017 r., poz.1160  ze zm.) oraz  w oparciu      o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z  2012  r.  poz. 181) wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych .

  1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy  Organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy zwraca się do właściwego miejscowo dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o  wydanie opinii na temat niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej.
  2. Pismo o wydanie opinii o zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej winno zawierać dane określone we wzorze WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ  ( wniosek do pobrania niżej)  oraz dokumenty ( załączniki), które określa ww. wniosek ( z wyłączeniem opinii określonych w pkt 9 – 12 wniosku). Celem wydania opinii Wnioskodawca zobowiązany jest do bezwzględnego przedstawienia planu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej wskazując w nim podmiot, który będzie zabezpieczał imprezę oraz wielkości sił i środków zabezpieczenia medycznego  a także graficznego planu ze wskazaniem lokalizacji zespołu wyjazdowego/zespołów wyjazdowych, patrolu/patroli medycznych, punktu medycznego /punktów medycznych.
  3. 3. Wniosek o wydanie opinii oraz wszelkie pełnomocnictwa winy być podpisane przez osobę lub osoby umocowane we właściwym rejestrze ( KRS, EDG). Pełnomocnictwo jest bezwzględnie wymagane w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Organizatora  nie wynika z właściwego rejestru ( KRS, EDG). Dokumenty składane wraz z wnioskiem ( załączniki – np. plan       ( charakterystyka ) winny być kompletne i podpisane przez osoby uprawnione do sporządzenia ww. dokumentu).

Wszystkie kopie dokumentów składane wraz z wnioskiem winny być pisemnie potwierdzone

przez Organizatora imprezy masowej za zgodność z oryginałem.

 

4. Tytułem wydania przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej   należy wnieść na rzecz Pogotowia opłatę w wysokości  150 ,00 złotych brutto (w przelewie należy wskazać  organizatora imprezy masowej, nazwę oraz termin i miejsce odbycia się imprezy masowej).

5. Kwotę określoną w pkt 4  Organizator uiszcza przed złożeniem wniosku o wydanie opinii.

6. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Pogotowia, która jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 14 30

lub przelewem na niżej wskazane konto bankowe, podając w tytule przelewu nazwę i termin imprezy, której dotyczy.

 

Santander Bank

nr konta bankowego (IBAN) : 17 1500 1793 1217 9003 2634 0000

7. Niezwłocznie, po dokonaniu przelewu na konto, Pogotowie wystawi Organizatorowi fakturę.

8. Wniosek oraz wszelkie dokumenty związane z wydaniem opinii nt. zabezpieczenia medycznego imprezy masowej wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za wydanie opinii należy złożyć w sekretariacie Pogotowia lub przesłać na adres:

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

ul. Ziębicka 34-38

50 – 507 Wrocław

SEKRETARIAT – pokój 312.

9. Dodatkowych informacji ( formalno-prawnych) na temat wydania opinii o zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej udziela:

 

Elżbieta Marcinko tel. 71 77 31 511
e mail.:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do pobrania:

- WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

-  ustawa z dni 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej