Get Adobe Flash player

2010-01-22

Pozyskiwanie bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Zię™bicka 34-38 realizuje projekt nr WND-PO/S.12.01:00-00-023/08 pn. "Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup i wyposażenie specjalistycznych ambulansów dla Pogotowie Ratunkowego we Wrocł‚awiu" w ramach dział‚ania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śšrodowisko 2007-2013.
W ramach realizacji w/w projektu Pogotowie Ratunkowe zakupił‚o 15 ambulansów specjalistycznych wyposażonych w sprzę™t medyczny."


2009-10-20

Pozyskiwanie bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śšrodowisko 2007-2013

Pogotowie Ratunkowe we Wrocł‚awiu w ramach starań o pozyskiwanie bezzwrotnych funduszy  Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śšrodowisko 2007-2013  uczestniczył‚o w organizowanym przez Instytucję™ Poś›redniczącą… -  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie Konkursie Nr 1/2008 w  Priorytecie XII -“ Bezpieczeń„stwo zdrowia i poprawa efektywnoś›ci systemu ochrony zdrowia, Działaniu 12.1 €žRozwój systemu ratownictwa medycznego w zakresie zakupu specjalistycznych ś›rodków transportu sanitarnego wraz z wyposaźeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego€.

Wrocławskie Pogotowie  przeszł‚o pomyś›lne weryfikacje na wszystkich etapach konkursu i ostatecznie nasz projekt znalazł‚ się™ na liś›cie rankingowej projektów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. SP ZOZ uzyskał 85% dofinansowania zadania inwestycyjnego.

Umowa zawarta pomię™dzy  Instytucją… Pośredniczącą… i Pogotowiem Ratunkowym obj곂a dofinansowanie  dokonanych przez Beneficjenta zakupów w latach 2007 -  2009 r. pię™tnastu ambulansów sanitarnych wraz ze specjalistycznym sprzę™tem i aparaturą… medyczną…, niezbę™dnych do udzielania ś›wiadczeń„ zdrowotnych w warunkach przedszpitalnych."