Get Adobe Flash player

  • ustawa z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( j.t.  Dz. U. z  2013 r., poz. 217)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
  • ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz. U. z dnia 01.07.2013 r.  poz. 757 ze zm.)
  • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( j.t. Dz. U. z 2012r., poz.159 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego ( Dz. U. z 2013, poz. 1173 )
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego ( Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego ( Dz. U. z 2010 r., Nr 209, poz. 1382)